RODO

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 (RODO), Pośrednik informuję, że:
1. Adminstratorem danych Zamawiającego jest: Świętokrzyskie Centrum Nieruchomości Piotr Bobrzki, z
siedzibą przy ul. Posłowickiej 86, 25-145 Kielce, NIP 959-166-56-86 Regon 382906925.
2. W sprawach danych osobowych Zamawiający może skontaktować się listownie, na adres wskazany w
pkt.1, lub elektronicznie na adres e-mail biuro@swietokrzyskie-cn.pl
3. Żródłem danych osobowych jest Zamawiający
4. Dane osobowe przetwarrzane są w celu realizacji usług świadczonych przez Pośrednika zawartych w
niniejszej umowie
5. Podstawą prawną przetwarzania jest:
- zgoda Zamawiającego, którego dane dotyczą zgodnie z art. 6, ust 1. lit a) RODO, potwierdzona
niniejszą umową.
6. Przetwarzane dane osobowe: adres e-mail, adres zamieszkania, nr telefonu, NIP, Pesel.
7. Pośrednik nie przekazuje danych osobowych osobom trzecim.
8. Dane osobowę będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia niniejszej umowy, nie dłużej niż 2 lata.
9. Pośrednik informuje, iż nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, a dane Zamawiającego nie są
profilowane
10. Zamawiającemu przysługuje prawo:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii,
b) żądania zmian/sprostowania danych
c) żądania usunięcia danych
d) sprzeciwu wobec przetwarzania danych
e) przenoszenia danych w zakresie danych podlegających zautomatyzowanym przetwarzaniu, w
zakresie dopuszczonym przepisami RODO
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego